thumbnail
 • אובדן סיגנלים שאינם עונים לכללים הסטטיסטיים

  Designated Medical Event (DME) list החליטה ליצור EMA

     (Iceland, Liechtenstein and Norway)  כוללת גם את מדינות  EEA ומדינות ה EU רשימה המשמשת את מדינות ה

  .בכדי לתעדף תופעות לוואי חשודות של תרופות בקביעת סיגנלים שלא ע”פ כללים סטטיסטיים 

  המטרה היא למנוע אובדן סיגנלים שאינם עונים לכללים הסטטיסטיים

  : לחץ על הלינק הבא ,DME להורדת רשימת ה

    http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2016/08/WC500212079.xls

 • מהם האירועים ודרישות הבטיחות הישראליות שפורסמו באוגוסט 2012 וכיצד הם משפיעים על התעשייה הפרמצבטית?

  להלן סיכום דרישות בנוגע לרישיון מחזיקי התרופות. לפרטים נוספים, ראו המסמך הרשמי בעברית או סיכום ההליכים בעברית.

  read more...

  מנהלה:
  מחזיק הרישיון מחויב להקצות רוקח מוסמך לתחום העירנות הרוקחית (QPPV) וליישם שיטה למעקב ולהערכת אירועים המשפיעים לרעה, כמו גם מידע חדש בנוגע לבטיחות, עבור כל מוצר ומוצר פרמצבטי.

  דיווח למשרד הבריאות:
  הדיווחים יוגשו בתוך 15 ימים באמצעות הרוקח האחראי מטעם ה- QPPV בנושאים הבאים:

  • כל הודעה חדשה הקשורה לבטיחות של מוצר פרמצבטי שהוצאה על ידי ה- FDA, ה- EMA או הרשות שהנפיקה את תעודת המוצר הפרמצבטי (CPP)
  • מידע חדש בנוגע לבטיחות שפורסם בספרות אנגלית מקצועית או מחקרית
  • מידע חדש מדו”חות בטיחות שפורסמו על ידי היצרן או בעל הרישיון
  • AE משתנה שלגביו קיים חשד שתדר ה- AE יהיה גבוה יותר מהרמות הידועות
  • AE רציני אחד או יותר שנתגלה בישראל שבו:
   • קיים חשד לגרימת מוות, לשיתוק, למגבלות חמורות או מצבים מסכני חיים
   • נדרש טיפול רפואי משמעותי
   • נגרם פגם מולד כאשר התרופה נלקחה במהלך ההריון
   • גרם לבעיות הרשומות מעלה ללא קשר למידת ההפיכות שלהן
  • אירועים שהשפיעו לרעה, חוסר יעילות, רעילות של תרופה חדשה בישראל שנתגלתה במהלך 12 החודשים הראשונים לשיווק התרופה בישראל
  • אירועים שדווחו בישראל ושלא תועדו במידע לרישום התרופות בישראל, או סיכום של מאפייני רישום התרופות (SPC)

  דיווח חודשי – דיווח לגבי אירועים שהשפיעו לרעה בעלי סטייה בתדירות
  על הרוקח האחראי או ה- QPPV לבצע סקירה חודשית של דיווחי ה- AE הנוגעים למידע הקשור לשימוש או למכירות של תרופות, ולדווח למשרד הבריאות באם נצפתה עלייה בהשוואה לשנה הקודמת בישראל או בנתונים הבין לאומיים.

  דו”ח עדכון בטיחות תקופתי (PSUR)
  על הרוקח האחראי או ה- QPPV להגיש למשרד הבריאות דו”ח סיכום ומסקנות מדו”ח הבטיחות התקופתי בנוגע לכל מוצר פרמצבטי, בהתאם לדרישות של הרשויות הבין לאומיות. מידע זה יוגש כשהוא כולל הצהרה חתומה לאחר סקירת הדו”ח המלא.

  עקרונות דיווח
  על הרוקח האחראי או ה- QPPV לוודא שהדו”ח תקף וכי הנו מכיל את הפרטים הנדרשים בכפוף לשיטות העירנות הפרמקולוגית הנהוגות באיחוד האירופי (GVP).

 • מהם הקווים המנחים החדשים לעירנות הקשורה למכשירים רפואיים?

  הקווים המנחים החדשים פורסמו על ידי MEDDEV, והם תקפים החל מיוני 2012, ומיועדים לקדם שימוש ויישום אחיד בדרישות מערכת העירנות של המכשירים הרפואיים, הכלולה בהנחיות למכשירים הרפואיים. מה חדש בקווים המנחים הללו?

  read more...
  1. במהלך הסקירה, מסמכי הדרכה מסדירים בין לאומיים לגבי עירנות ומעקב שוק מאוחר שפותחו על ידי כוח המשימה העולמי ההרמוני, נלקחו בחשבון והוכנסו להקשר האירופאי.
  2. חובותיו של בסיס הנתונים האירופאי של המכשירים הרפואיים EUDAMED והאינטראקציה שלו עם הרשויות מתוארות במסמך. לדוגמה, הקווים המנחים כוללים כעת מנדט להשתמש ב- EUDAMED לחלוקה של דו”חות של הרשויות בקרב NCA והקהילה האירופאית
  3. פותח טופס עבור דו”ח סיכום תקופתי של היצרן. הטופס הזה יכול לשמש את היצרן או את הנציג המוסמך כאשר תוכניות דיווח תקופתיות הוסכמו עם רשות לאומית
  4. פותח דו”ח מגמות של היצרן
  5. עודכנו שני טפסי דו”חות קיימים: א) טופס דיווח למקרים הקשורים ליצרן וכן ב) דו”ח פעולות מתקנות לבטיחות בשטח אצל היצרן
  6. הדוגמה שלהלן, של מה שלא נחשב כמקרה שנרשם בסעיף “הגנה מפני תקלה שטופלה בצורה נכונה”, עודכנה והתווסף לה המשפט הבא: “התערבות של המשתמש או התערבות מיידית מרוחקת של היצרן אפשרה למכשיר (מנתח) להמשיך בתפקודו (ניתוח), ולהגיע לתוצאות הנכונות
  7. נספח 1 עודכן והוא כולל, בנוסף למקרים, דוגמאות ספציפיות של פעולות מתקנות בשטח
 • מתי יש לשקול מיקור חוץ של התוכנית לעירנות פרמצבטית או של המידע הרפואי?

  בחברות בעלות משאבים ותקציבים נרחבים, ייתכן שלא יהיה צורך לבצע מיקור חוץ של העירנות הפרמצבטית או של שירותי המידע הרפואי. להלן מספר גורמים שיש להעריך אותם בעת קבלת ההחלטה. יש לשקול מיקור חוץ במקרים הבאים:

  read more...
  • לאחר ניתוח העלויות, המשאבים הנדרשים, לדוגמה, צוות, ציוד ומתקנים היקרים יותר מאשר מיקור חוץ
  • הכישורים הנדרשים (בתחום הקליני, המדעי, שירות הלקוחות וכו’) אינם קיימים בחברה או אינם ניתנים לגיוס במסגרת הזמן הדרושה.
  • הליכי עבודה תקינים, מערכות מעקב, תוכניות הכשרה ו/או תהליכי ביקורת אינם מיושמים.
  • לוח הזמנים להקמת השירות והכנסתו לפעולה אינם מאפשרים מספיק זמן כדי ליצור תוכנית איכותית.
  • בהתבסס על עומסי העבודה ורמת השירות הנדרש, עובדי החברה לא יהיו פעילים מספיק.
  • למחלקה יש מחסור זמני בכוח אדם בשל מחלה, חופשת לידה וכו’.
  • אתם או הצוות שלכם אינכם מכירים את התקנות, הקיימות והחדשות. הדבר רלוונטי במיוחד בעת הרחבת הפצת המוצר באופן בין לאומי.
  • הסיכונים של ביצוע שירותי PV ו- MI בחברה גבוהים מדי, ובמיוחד מותירים את החברה חשופה.
  • נקודות עיקריות במחזור החיים של המוצר דורשות פעילות גבוהה (דוגמת הפעלת ניסוי קליני) או פעילות נמוכה (במהלך סוף מחזור החיים של המוצר).

  זכרו שמיקור חוץ אינו מרחיק את הדברים ממחשבותיכם. ללא קשר לשאלה האם אתם מנהלים את תוכניות ה- PV וה- MI שלכם או האם אתם מעבירים אותן לניהול חיצוני, אתם כבעלי המוצר או כנותני החסות שלו אחראיים למעקב הבטיחות ולהשלכותיו.

 • When should I consider outsourcing my Pharmacovigilance or medical information program?

  For companies with extensive resources and budget, outsourcing Pharmacovigilance and medical information services may not be necessary. Here are several factors to evaluate when making your decision. Outsourcing should be considered when:

  read more...
  • After analyzing the costs, the resources demanded, such as staff, equipment, and facilities are more expensive than outsourcing.
  • The skillset necessary (clinical, scientific, customer service, etc.) is not available in-house or recruitable in the necessary timeframe.
  • Appropriate work procedures, tracking systems, training programs and/or auditing processes are not in place.
  • The schedule for getting the service up to speed does not allow enough time to create a quality program.
  • Based on workloads and the level of service demanded, in-house workers would be inefficiently idle.
  • The department has a temporary staffing deficit due to illness, maternity leave, etc.
  • You or your team are unfamiliar with the regulations, both existing and emerging. This is particularly relevant when expanding product distribution internationally.
  • The risks of sourcing PV and MI services in-house are too high, potentially leaving the company exposed.
  • Key points in the product lifecycle demand either high activity (such as at the start of a clinical trial) or low activity (during the end of the product lifecycle).

  Keep in mind that outsourcing is not “out-of-mind sourcing”. Regardless of whether you manage your PV and MI program or outsource, you as the product owner or sponsor are responsible for the safety surveillance process and the outcomes.

 • What are the new Medical Devices Vigilance System guidelines?

  The new guidelines released by MEDDEV, effective in June 2012, are intended to promote a uniform application and implementation of the Medical Device Vigilance System requirements included in the Medical Device Directives. What’s new in these Medical Device Vigilance Guidelines?

  read more...
  1. During the revision process, international regulatory guidance documents on vigilance and post-market surveillance developed by the Global Harmonization Task Force were considered and transposed into the European regulatory context.
  2. Obligations of the European medical device database EUDAMED and its interaction with the Competent Authorities were outlined. For example, the guidelines now include a mandate to utilized EUDAMED for the distribution of National Competent Authorities reports among NCAs and the European Commission.
  3. A Manufacturer’s Periodic Summary Report Form was developed. This form can be used by the Manufacturer or Authorized Representative when periodic reporting schemes have been agreed with a National Competent Authority.
  4. A manufacturer’s Trend Report form was developed.
  5. Two existing Reports Forms were updated: a) Report Form Manufacturer’s Incident Report and b) Manufacturer’s Field Safety Correction Action Report.
  6. The following example of what is not considered to be an incident listed under “Protection against a fault functioned correctly,” was updated and the following statement was added: “An intervention by the user or an immediate remote intervention by the manufacturer allowed the device (analyzer) to resume its function (analysis), resulting in correct results.”
  7. Annex 1 was updated to include, in addition to Incidents, specific examples of Field Safety Corrective Actions.

  A full PDF version of the guideline document can be found on the MEDDEV website.

 • What are the new Israeli adverse event and safety requirements issued in August of 2012 and how do they affect the pharmaceutical industry?

  Below is a summary of the drug license holder’s requirements. For additional details, please see the official document in Hebrew or procedure summary in Hebrew.

  read more...

  Administration:
  The drug license holder is obliged to assign a pharmacist Qualified Person for Pharmacovigilance (QPPV) and to implement a system for tracking and evaluating adverse events (AEs) and new safety information for each pharmaceutical product.

  Reporting to the Health Ministry:
  Reports must be submitted within 15 days through the Assigned Pharmacist by the QPPV on:

  • Every new notification that relates to pharmaceutical product safety published by the FDA, EMA or the authority that issued the Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)
  • New safety information that was published in English professional or scientific literature
  • New information from safety reports issued by the manufacturer or license holder
  • A deviant AE for which there is suspicion that the AE frequency is higher than known levels
  • One or more serious AEs discovered in Israel, that:
   • Are suspected to have caused death, paralysis, severe limitations or life-threatening conditions
   • Required significant medical care
   • Caused a birth defect when the drug was taken during pregnancy
   • Caused the problems stated above regardless of whether they were reversible
  • Adverse events, lack of efficacy, toxicity of a new medicine formulation in Israel that was discovered during the first 12 months of drug marketing in Israel
  • AEs that were reported in Israel that were not documented in the Israeli physician prescribing information, or Summary of Prescribing Characteristics (SPC)

  Monthly reporting – reporting on adverse events with deviation in frequency
  The Assigned Pharmacist or QPPV must perform a monthly review of AE reports relative to usage or sales information, and report to the Ministry of Health if there was an increase compared to the recent year in Israel or international data.

  Periodic Safety Update Report (PSUR)
  The Assigned Pharmacist or QPPV must submit to the Health Ministry a summary report and conclusions from the periodic safety report regarding every pharmaceutical product, just as the international authorities require. This information must be submitted with a signed declaration after reviewing the complete report.

  Reporting principles
  The Assigned Pharmacist or QPPV must verify that the report is valid and contains the details required according to EU good Pharmacovigilance practices (GVP).